Povinné informace

1. Název

Obec Doubravička

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

StarostaMístostarostaPokladníkZastupitelé
Král TomášMachač MiroslavLoudová JanaGregor Ladislav ml.
Loudová Jana
Šifta Petr
Laštovička Jaromír
Předseda finančního výboruČlen výboru
Laštovička JaromírTichá Petra
Gregor Ladislav ml.
Předseda kontrolního výboruČlen výboru
Šifta PetrKubánek Michal
Louda Jan

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Doubravička
Doubravička 44
294 30 Dolní Cetno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Doubravička
Doubravička 44
294 30 Dolní Cetno

4.3 Úřední hodiny

Každé pondělí 16:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

Tomáš Král, starosta obce +420605299886

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.doubravickaobec.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Doubravička
Doubravička 44
294 30 Dolní Cetno

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec.doubravicka@seznam.cz

4.8 Datová schránka

vsraqgd

5. Případné platby lze poukázat

30628181/0100

6. IČO

00509388

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Uvedou se seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnuty.

8.2 Rozpočet

Uvedou se údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a o jeho změnách. Uvede se označení rozpočtu nebo jeho změny s uvedením data vydání, označením osoby nebo orgánu, která rozpočet schválila nebo vydala, a celkové plánované příjmy a výdaje povinného subjektu.

Uvede se jako textová informace. Jsou-li rozpočet nebo jeho změny zveřejněny na internetových stránkách, lze údaje uvést hypertextovým odkazem na tyto internetové stránky.

9. Žádosti o informace

Uvede se místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

10. Příjem podání a podnětů

Uvede se místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na postup zveřejněný Ministerstvem vnitra na portálu veřejné správy v podobě popisu úkonů orgánu veřejné moci vedeného v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Uvede se přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Dále se uvede, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k nahlédnutí.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

11.2 Vydané právní předpisy

Uvede se přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.

Uvede se jako doprovodná popisná textová informace s hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Uvede se sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Uvedou se rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. Tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

13. Licenční smlouvy

Obec nemá uzavřené žádné licenční smlouvy.

13.1 Vzory licenčních smluv

Uvedou se vzory licenčních smluv podle zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud jsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

Vzory licenčních smluv se uvedou v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

13.2 Výhradní licence

Uvedou se licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Uvede se výroční zpráva povinného subjektu o jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Uvede se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s příslušnými informacemi.

15. Územní plán

15.1 Grafická příloha